Dzielarka skrzydła

S�u�y do dzielenia skrzyd�a drobiowego na trzy elementy

Budowa i zasada dzia�ania:

Konstrukcja dzielarki skrzyd�a oparta jest o materia�y nierdzewne kwasoodporne, oraz o meteria�y z tworzywa sztucznego. Dzielarka jest maszyna nie zale�n� wolnostoj�c�, wyposa�ona jest w falownik, który s�u�y do regulacji pr�dko�ci obrotowej tworzywowego ko�a dzieki któremu skrzyd�o dzielone jest na trzy elementy ( lotka, rami� i przedrami� ). Skrzyd�a na maszyn� zak�adane s� r�cznie, po rozci�ciu skrzyd�a elementy spadaj� do osobnych pojemników znajduj�cych si� z boku dzielarki oraz pod jej konstrukcj�.

Dane techniczne:

Wydajno�� uzale�niona od potrzeb klienta do 1200 szt na godz.

Moc zainstalowana ( przek�adnia ) – 0,25 kW