Lej do osłojowania

Lej do os�ojowania, u�atwia umieszczenie i zapakowanie tuszek drobiowych w woreczkach foliowych. Lej konstruowany jest w ró�nych wielko�ciach w zale�no�ci od wielko�ci ubijanego drobiu