Myjka pojemników E2

Myjka pojemników s�u�y do umycia pojemników na drób za pomoc� ciep�ej wody i odpowiedniej chemii.

Budowa i zasada dzia�ania;

Myjka czystych pojemników na drób zbudowana jest na bazie materia�ów nierdzewnych kwasoodpornych, wyposa�ona jest w nap�d odpowiedzialny za przesuw pojemników w myjce, jej d�ugo�� dobierana jest w zale�no�ci od wydajno�ci ubojowej. Pojemniki trafiaj� do myjki poprzez w�o�enie ich do komory myj�cej a nast�pnie s� sztaplowane lub s� one transportowane na linii czystych pojemników i bezpo�rednio przeje�dz�j� przez komor� myj�c� nat�pnie s� delikatnie odchylane poprzez odpowiednie prowadnice w celu usuni�cia wody

Dane techniczne;

Moc zasilania 7,5 kW

Wydajno�� do 900 szt klatek na godz.