Myjka tuszek

S�u�y do mycia tuszek drobiowych po procesie skubania

Budowa i zasada dzia�ania:

Myjka tuszek zbudowana jest z materia�ów nierdzewnych, kwasoodpornych. Tuszki transportowane s� za pomoc� przeno�nika linii uboju przez myjk� natryskow�, w myjce zainstalowane s� odpowiednie dysze myj�ce tuszk� po procesie skubania. D�ugo�� myjki tuszek dobierana jest w zale�no�ci od pr�dko�ci linii ubojowej oraz ilo�� dysz myj�cych dobierana jest w zale�no�ci od d�ugo�ci myjki.

Dane techniczne:

Zasilanie zimn� wod�

Standardowa d�ugo�� myjki L=500mm, istnieje mo�liwo�� wykonania myjki o wi�kszej d�ugo�ci