Myjki butów i fartuchów

Myjki butów wystepuj� w ró�nych wersjach; od myjki z jedn� szczotk� do spodu butów do myjek wyposa�onych w trzy szczotki myj�ce tak�e cholewy butów. Szczotki wyposa�one s� w przecisk który za��cza je tylko w danym mom�cie, do mycia butów stosowany w myjce jest dozownik chemi oraz woda