Obcinacz łap

S�u�y do uci�cia w stawie �ap kurczaka

Budowa i zasada dzia�ania;

Obcinacz �ap zbudowany jest na bazie materia�ów nierdzewnych, kwasoodpornych oraz z ko�a zabieraj�cego z tworzywa sztucznego. Nó� obcinacza wykonany jest ze specjalnej stali narz�dziowej. Konstrukcja obcinacza �ap zamontowana jest bezpo�rednio do konstrukcji przeno�nika linii ubojowej. Transportowane kurczaki przeno�nikiem �a�cuchowym trafiaj� na ko�o zabieraj�ce, które obracaj�c si� ustawia odpowiednio �apy tuszek tak aby ci�cie by�o zawsze w stawie kolanowym ptaków. Du�� zaleta obcinacza jest mo�liwo�� ustawienia wysoko�ci ci�cia bez potrzeby zatrzymania produkcji

Dane techniczne;

Wydajno�� obcinacza uzale�niona od pr�dko�ci linii ubojowej – do 9000 szt/godz

Moc zainstalowana 1,1 kW