Oparzelnik wodny drobiu

Oparzelnik s�u�y do automatycznego oparzenia drobiu za pomoc� gor�cej wody

Budowa i zasada dzia�ania:

Budowa oparzelnika oparta jest o materia�y nierdzewne kwasoodporne. D�ugo�� i szeroko�� dobierana jest w zale�no�ci od wydajno�ci ubojowej zak�adu, od rodzaju ubijanego drobiu oraz od pomieszczenia w którym si� znajduje. Temperatura wody w oparzelniku regulowana jest automatycznie za pomoc� czujki temperatury, grzanie mo�e by� realizowane za pomoc� wymienników wodnych, parowych, palnika olejowego lub grza�ek elektrycznych. Ptaki po wcze�niejszym procesie technologicznym uboju zanurzane s� w oparzelniku co pozwala dzi�ki odpowiedniej temperaturze wody oraz odpowiedniej d�ugo�ci �cie�ki oparzania uzyska� efektywne skubanie drobiu. Do mieszania wody w oparzelniku do drobiu grzebi�cego stosowane s� turbiny powietrzne natomiast do drobiu wodnego pompy zalewowe.

Dane techniczne:

Wydajno��- do 9000 szt/godz kurczaków, do 3000 szt/godz indyków

Czynnik grzewczy-wymiennik wodny lub parowy, palnik na olej opa�owy lub gaz, grza�ki elektryczne

Regulacja temperatury automatyczna