Pomost patroszenia

Pomost patroszenia s�u�y do transportu odpadów po ubojowych oraz umo�liwa sprawne oddzielenie podrobów od tuszek. Stosowany jest przy liniach automatycznego patroszenia

Budowa i zasada dzia�ania:

Pomost patroszenia zbudowana jest na bazie materia�ów nierdzewnych, kwasoodpornych, wyposa�ona jest w przeno�nik ta�mowy lub rynn� nierdzewn� kwasoodporn� do transportu odpadów, regulowane nogi, burty zabezpieczaj�ce, baterie na wod� bie��c�, przegrody do odbioru podrobów ( serca , w�troby, �o��dka ) oraz wyrzutnik przeznaczony do odprowadzenia jelit i ich transport na wydzia� odpadów ( za pomoc� pompy) . Drób zawieszony na przeno�niku linii patroszenia transportowany jest nad pomostem patroszenia tak aby tuszki znajdowa�y si� nad rynna. D�ugo�� rynny uzale�niona jest od wydajno�ci ubojowej a jej kszta�t od pomieszczenia.

Dane techniczne:

Rynna sk�ada si� z elementów

  • segmentów prostych L=2mb

  • segmentów 90º

  • segmentów prostych z zbiornikiem na jelita