Pompa do transportu jelit

S�u�y do transportu, prze�yków, podrobów ( serca lub �o��dka ewentualnie �o��dka wraz z pakietem)

Budowa i zasada dzia�ania;

Konstrukcja pompy jelit wykonana jest z wy��cznie z materia�ów nierdzewnych, kwasoodpornych. Pompa posiada dwa rodzaje nap�du pneumatyczny lub mechaniczny. Mechaniczny nap�d zalecany jest do wi�kszych wydajno�ci. Pompa �wietnie sprawdza si� przy transporcie odpadów a tak�e podrobów ( z wyj�tkiem w�troby ), jest to urz�dzenie wolno stoj�ce jelita b�d� podroby dostarczone do kosza zasypowego pompy transportowane s� do wyznaczonego miejsca poprzez ruch t�oka pompy.

Dane techniczne;

Zapotrzebowanie powietrza oko�o 8 bar

Zapotrzebowanie mocy przy pompie mechanicznej 2,2 kW