Przenośnik łańcuchowy napędzany

S�u�y do transportu skrzynek z drobiem b�d� kartonów

Budowa i zasada dzia�ania:

Konstrukcja przeno�ników �a�cuchowych wykonana jest z materia�ów nierdzewnych, kwasoodpornych, �a�cuch z zabierakami s�u�acy do przesuwu pojemników b�d� kartonów wykonany jest ze stali cynkowanej ogniowo dodatkowo kalibrowanej. Przenosniki �a�cuchowe budowane s� na nogach o regulowanej wysoko�ci, mo�na je konfigurowa� w dowolnych d�ugo�ciach oraz szeroko�ciach.Do realizacji nap�du wykorzystany jest motoreduktor z odpowiednio dobrany silnikiem oraz na �yczenie klienta mo�na zastosowac regulator pr�dko�ci. Do przenosników w zale�no�ci od ich przeznaczenia mo�na dodatkowo wykona� barierki zabezpieczaj�ce. Ten rodzaj przeno�ników wykorzystywany jest do transportu skrzynek b�d� kartonów z drobiem pod k�tem. Równie� stosuje si� je do transportu klatek z �ywcem na roz�adunku drobiu a� do momentu przekazania klatki do myjki.Przeno�nik �a�cuchowy mo�na u�o�y� w segmentach z wykorzystaniem przenosnika rolkowego grawitacyjnego.

Dane techniczne:

Wydajno��: do 9000szt./h

Moc zainstalowana – w zale�no�ci od wymiarów przeno�nika moc od 0,18 kW do 1,5 kW