Przenośnik linii czystych pojemników

Przeno�nik linii czystych pojemników umo�liwia transport pojemników przez wszystkie pomieszczenia w których niezb�dna jest wymiana pojemników, zalet� jest mo�liwo�� zbudowania w ró�nym kszta�cie w zale�no��i od pomieszczenia.

Budowa i zasada dzia�ania;

Przeno�nik �a�cuchowy bazuje na rurze nierdzewnej lub na teownik ocynkowanym b�d� nierdzewnym, w jego sk�ada wchodz� nap�dy, napinacze, �uki 90º i 180º, �a�cuch calowy kalibrowany cynkowany ogniowo, strzemiona ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej oraz wózki jezdne które wykonywane s� w ró�nych odmianach w zale�no�ci od bazy przeno�nika �a�cuchowego mog� wyst�powa� jako;

Na bazie teownika; odlew aluminiowy AK , tworzywo sztuczne

Na bazie rury; tworzywo sztuczne, wypraska nierdzewna, kwasoodporna

Dane techniczne;

Moc zasilania zale�na jest od ilo�ci nap�dów na linii ubojowej ( ilo�� nap�dów uzale�niona jest od d�ugo�ci linii ubojowej tzn. od jej wydajno�ci )