Przenośnik linii schładzania powietrznego

Przeno�nik linii sch�adzania powietrznego umo�liwia transport drobiu po komorze ch�odniczej gdzie zainstalowane s� urz�dzenia ch�odz�ce, kszta�t przeno�nika dobierany jest w zale�no�ci od pomieszczenia inwestora.

Budowa i zasada dzia�ania;

Przeno�nik �a�cuchowy bazuje na rurze nierdzewnej lub na teowniku ocynkowanym b�d� nierdzewnym, w jego sk�ada wchodz� nap�dy, napinacze, �uki 90º i 180º, �a�cuch calowy kalibrowany cynkowany ogniowo, strzemiona ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej ( w przypadku sch�adzania powietrznego opcj� s� równie� strzemiona z tworzywa sztucznego ) oraz wózki jezdne które wykonywane s� w ró�nych odmianach w zale�no�ci od bazy przeno�nika �a�cuchowego mog� wyst�powa� jako;

Na bazie teownika; odlew aluminiowy AK , tworzywo sztuczne

Na bazie rury; tworzywo sztuczne, wypraska nierdzewna, kwasoodporna

Przeno�nik linii sch�adzania powietrznego dobierany jest w zale�no�ci od wydajno�ci oraz pomieszczenia jakim dysponuje inwestor, przeno�nik mo�na u�o�y� w dowolny kszta�t oraz mo�na budowac go pionowo ( dodatkowe poziomy sch�adzania ). Zastosowania w przeno�niku odpowiedniej podzia�ki �a�cucha oraz odpowiednich strzemion umozliwia sch�adzanie ró�nych rodzajów drobiu.

Dane techniczne;

Moc zasilania zale�na jest od ilo�ci nap�dów na linii sch�adzania powietrznego, ilo�� nap�dów zale�na jest od d�ugo�ci linii.