Przenośnik rolkowy napędzany

S�u�y do transportu skrzynek z drobiem b�d� kartonów

Budowa i zasada dzia�ania:

Konstrukcja przeno�ników rolkowych wykonana jest z materia�ów nierdzewnych, kwasoodpornych, rolki równie� wykonanae s� ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Przenosniki rolkowe budowane s� na nogach o regulowanej wysoko�ci, mo�na je konfigurowa� w dowolnych d�ugo�ciach oraz szeroko�ciach.W przenosnikach rolkowych nap�dzana jest ka�da rolka za pomoc� przek�adni oraz �a�cucha nap�dowego, maksymalna d�ugo�� jednego segmentu nap�dowego to 9 mb. Do przenosników w zale�no�ci od ich przeznaczenia mo�na dodatkowo wykona� barierki zabezpieczaj�ce. Ten rodzaj przeno�ników wykorzystywany jest do transportu skrzynek b�d� kartonów z drobiem spod linii kalibracji wagowej. Równie� stosuje si� je do transportu pojemników z podrobami z wydzia�u patroszenia przez komor� sch�adzania powietrznego( w celu sch�odzenia podrobów ) do stanowisk pakowania i wa�enia

Dane techniczne:

Wydajno��: do 9000szt./h

Moc zainstalowana – w zale�no�ci od wymiarów przeno�nika moc od 0,18 kW do 1,5 kW