Przenośnik taśmowy

S�u�y do transportu elementów drobiowych lub do podania tuszek drobiowych do nastepnego procesu technologicznego.

Budowa i zasada dzia�ania:

Konstrukcja przeno�ników ta�mowych wykonana jest z materia�ów nierdzewnych, kwasoodpornych, ta�ma natomiast z tworzyw sztucznych dopuszczonych do kontaktu z �ywno�ci�. Przenosniki ta�mowe budowane s� na nogach o regulowanej wysoko�ci oraz o regulowanym k�cie przechy�u, mo�na je konfigurowa� w dowolnych d�ugo�ciach, szeroko�ciach oraz kszta�tach.W zale�no�ci od dobranego kszta�tu przeno�nika oraz rodzaju transporotowanego elementu stosowane s� ta�my modularne b�d� g�adkie z zabierakami b�d� bez zabieraków.Dodatkowo dla potrzeb klienta mo�na montowa� do przeno�ników ta�mowych regulator pr�dko�ci. Przeno�niki ta�mowe najcz�ciej wykorzystywane s� do transportu elementów drobiowych np.(spod dzielarek drobiu ) b�d� ca�ych tuszek, na sto�y zasypowe b�dz stanowiska do wa�enia i pakowania.Równie� stosuje si� je do transportu pierza, podrobów, pakietu)

Dane techniczne:

Wydajno��: do 9000szt./h

Moc zainstalowana – w zale�no�ci od wymiarów przeno�nika moc od 0,18 kW do 1,5 kW