Ręczna stekownica pneumatyczna

S�u�y do wyci�cia steku z tuszki

Budowa i zasada dzia�ania:

Stekownica r�czna zbudowana jest z materia�ów nierdzewnych, kwasoodpornych. Zasadniczym elementem stekownicy jest dwucz�ciowy korpus sk�adaj�cy si� z zespo�u nap�dowego, uruchamianego za pomoca spr�onego powietrza i kolektora wodno-powietrznego (pró�nia). Na wrzeciono zespo�u nap�dowego poprzez kolektor wodno powietrzny nakr�cone jest no� z trzpieniem centruj�cym. Do boku kolektora zamocowany jest zawór z d�wigni� doprowadzaj�cy wod�, a w dolnej cz�ci zamontowany jest t�oczek pró�ni, którego ruchy posuwisto zwrotne zsynchronizowane s� z przyciskiem uruchamij�cym zespó� napedowy. Stekownica mo�e by� wyposa�ona w jeden nó� o �rednicy (zgodnie z �yczeniem klienta) D = 22, 25, 31 lub 36mm. Poprzez naci�ni�cie spustu w r�koje�ci stekownicy uruchamiamy j�, powoduj�c ruch obrotowy no�a i równocze�nie doprowadzaj�c do wn�trza kolektora pró�ni�. Naprowadzaj�c nó� i trzpie� centralnie na stek powodujemy jego odci�cie i zassanie do wn�trza no�a (przez wytworzone podci�nienie), co umo�liwia jego wyci�gni�cie z tuszki z fragmentem jelita grubego. Zwalniaj�c spust zatrzymujemy ruch obrotowy no�a i odcinamy dop�yw pró�ni. Nast�pnie naciskaj�c d�wigni� zaworu wodnego doprowadzamy do wn�trza kolektora wod�, która wypycha wyci�gni�ty z jelitem stek i usuwa zanieczyszczenia z no�a i trzpienia centruj�cego.

Dane techniczne:

Wydajno��: max 2000 szt./h

Zapotrzebowanie mediów: woda – 0,1 m3/h; pró�nia 20 m3/h

Spr�one powietrze – 15 – 17 m3/h (ci�nienie robocze 6 bar)