Ręczny obcinacz szyj , łap , oraz lotek skrzydełek

S�u�y do obci�cia szyj, �ap oraz lotek skrzyde�ek tuszek drobiowych

Budowa i zasada dzia�ania:

Zasadniczym elementem budowy obcinacza jest pneumatycznie nap�dzany sekator, wyposa�ony w no�yce wykonane ze specjalnie zahartowanej stali nierdzewnej. Kszta�t i wielko�� no�yc dostosowana jest do wielko�ci ubijanego drobiu, a tym samym do wielko�ci elementów przeznaczonych do ci�cia (elementy indyka, kurczaka, kaczki, g�si). Do sekatora przewodem pneumatycznym doprowadzone jest spr� one powietrze, wst�pnie przygotowane przez zespó� filtruj�co – redukcyjny, zapewniaj�cy prawid�owe i niezawodne dzia�anie obcinacza. Istotne zalety obcinacza to:
– szeroka mo�liwo�� zastosowania
– �atwa i prosta obs�uga i konserwacja

Dane techniczne:

Zapotrzebowanie mediów – spr�one powietrze do 1,5m3/h
Ci�nienie spr�onego powietrza – 8 do 10 bar
Wydajno�� – do 1500 szt./godz (elementów)