Ręczny wyciągacz płuc

S�u�y do wyci�gni�cia za pomoc� podci�nienia pluc oraz skrzepów krwi z tuszkek

Budowa i zasada dzia�ania:

Wyci�gacz p�uc zbudowany jest z materia�ów nierdzewnych, kwasoodpornych. Do wyci�gni�cia p�uc s�u�y pistolet który po��czony jest za pomoc� rur nierdzewnych, kwasoodpornych z pomp� pró�niow� oraz dwa zbiorniki roboczy i akumulacyjny( wyrównawczy). Po uzyskaniu odpowiedniej pró�ni, ko�cówk� pistoletu wykonan� z materia�ów nierdewnych, kwasoodpornych wprowadza si� do wn�trza tuszki i po naci�ni�ciu spustu pistoletu nast�puje wyci�ganie z wn�trza p�uc, skrzepów krwi.Wyci�gni�te p�uca trafiaj� do zbiornika roboczego z którego okresowo nale�y je usuwa� za pomoc� zaworu spustowego. Wyci�gacz p�uc mo�na zamówi� w zale�no�ci od wydajno�ci z ró�n� liczba pistoletów oraz w celu uzyskania du�ej wydajno�ci mo�na zastosowac jest wi�ksza pompe pró�niowa

Dane techniczne:

Moc zainstalowana 2,2 kW
Czas procesu wyci�gania okolo 2 sekundy
Standardowe zbiorniki wyposa�one s� w wak�ometr i maj� pojemno��

-roboczy 180 litrów

-wyrównawczy 800 litrów