Schładzalnik łap

S�u�y do sch�odzenia �ap drobiowych po procesie oparzania i czyszczenia.

Budowa i zasada dzia�ania;

Sch�adzalnik zbudowany jest wy��cznie z materia�ów nierdzewnych, kwasoodporny�adzalnch.W korycie zamontowany jest �limak który przesuwa �apy od zasypu do wyspu sch�adzalnika. System napowietrzaj�cy u�atwia sch�adzanie �ap w korycie , jego moc dobierana jest w zale�no�ci od wielko�ci sch�adzalnika. Czas przej�cia �ap przez sch�adzalnik jest regulowany za pomoc� zamontowanego regulatroa pr�dko�ci. �apy drobiowe trafiaj� do sch�adzalniku bezpo�rednio po procesie czyszczenia i wcze�niejszym oparzeniu.

Dane techniczne;

Moc zainstalowana 0,55 kW

Wydajno�� do 9000 szt/godz