Schładzalnik podrobów

Sch�adzalnik podrobów s�uzy do wych�odzenia podrobów kurczaków ( serc, w�trób , �o��dków, szyj, �ap )

Budowa i zasada dzia�ania:

Podroby wpadaja do koryta nape�nionego wod� sch�adzalnika po procesie patroszenia drobiu, nast�pnie przesuwane s� przez �miglo �limaka do ko�ca sch�adzalnika gdzie nast�puje ich wyrzut. Podroby w czasie kapieli wodnej s� sch�adzane poprzez przebywanie w zimnej wodzie dodatkowo wyposa�on� s� w nadumych powietrzne co pozwala na lepszy efekt ch�odzenia, gdy� woda lepiej op�ukuje podroby. Sch�adzalniki produkowane s� najcz�ciej w �rednicy Ø 800 mm, oraz o d�ugo�ci 3 mb

Koryto wraz z wzmocnieniami oraz �mig�o wykonane jest tylko i wy��cznie z materia�ów nierdzewnych, kwasoodpornych. Do napedu sch�adzalnika s�uzy przek�adnia o mocy dobranej do wielko�ci sch�adzalnika, ale nie przekraczaj�ca mocy 0,75kW. Ka�dy sch�adzalnik wyposa�ony jest równie� w regulator pr�dko�ci co pozwala na regulacj� czasu przej�cia podrobów przez koryto sch�adzalnika.

Dane techniczne:

Wydajno��: 9000szt./h

Zapotrzebowanie mediów: doprowadzenie wody do sch�adzalnika ( w gestii inwestora )

Moc zainstalowana ( przek�adnia ) – w zale�no�ci od wielko�ci sch�adzalnika maks. do 0,75kW

Moc wentylatorów s�u��cych do nadmuchu dobierana jest w zale�no�ci od wielko�ci najcz�ciej jest to moc oko�o 1,5 kW do 2,2 kW.