Schładzalnik wodny drobiu

Sch�adzalnik wodny tuszek s�u�y do wychlodzenia kurczaków po procesie ubojowym, czynnikiem ch�odz�cym w sch�adzalniku jest woda lub woda lodowa.

Budowa i zasada dzia�ania:

Tuszki wapadaj� do koryta nape�nionego wod� sch�adzalnika po procesie patroszenia drobiu, nast�pnie przesuwane s� przez �miglo �limaka do ko�ca sch�adzalnika gdzie nast�puje ich wyrzut na stó� odbioru. Drób w czasie k�pieli wodnej ch�odzi si� poprzez przebywanie w zimnej wodzie, dodatkowo sch�adzalniki wyposa�on� s� w nadumych powietrzne co pozwala na lepszy efekt ch�odzenia, gdy� woda dociera w g��b tuszki. Sch�adzalniki mo�na konfigurowa� w zale�no�ci od wydajno�ci ubojowej oraz wielko�ci pomieszcze�, mog� by� wyposa�one dodatkowo w przegrode, która oddziela cz�� brudna ( wstepn� ) od cz�ci czystej. Sch�adzalniki produkowane s� w trzech �rednicach Ø 1300 mm;Ø 1600 mm ; Ø 2100 mm, oraz o ró�nych d�ugo�ciach od 3 mb do 12 mb.

Koryto wraz z wzmocnieniami oraz �mig�o wykonane jest tylko i wy��cznie z materia�ów nierdzewnych, kwasoodpornych. Do napedu sch�adzalnika s�uzy przek�adnia planetarna o mocy dobranej do wielko�ci sch�adzalnika, ale nie przekraczaj�ca mocy 1,5 kw. Ka�dy sch�adzalnik wyposa�ony jest równie� w regulator pr�dko�ci co pozwala na regulacj� czasu przej�cia tuszek przez koryto sch�adzalnika.

Dane techniczne:

Wydajno��: 9000szt./h

Zapotrzebowanie mediów: doprowadzenie wody do sch�adzalnika ( w gestii inwestora )

Moc zainstalowana ( przek�adnia ) – w zale�no�ci od wielko�ci sch�adzalnika maks. do 1,5 kW

Moc wentylatorów s�u��cych do nadmuchu dobierana jest w zale�no�ci od wielko�ci

sch�adzalnika maks. 7 kW.