Separator jelit

S�u�y do oddzielenia wody od jelit

Budowa i zasada dzia�ania;

Cz�� robocza separatora wykonana jest z blachy nierdzewnej, perforowanej natomiast reszta konstrukcji oparata jest o stal nierdzewn�, kwasoodporn�. Realizacja nap�du b�bna separatora mo�e odbywa� si� za pomoc� przek�adni po��czonej z ko�em z�batym które przenosi nap�d na wieniec z�baty na b�bnie lub poprzez przek�adnie równie� z zamocowanym ko�em z�batym, które przenosi nap�d na �a�cuch, który opasuje b�ben separatora. Separatory budowane s� w ró�nych d�ugo�ciach w zale�no�ci od wydajno�ci ubojowej. Jelita transportowane za pomoc� pompy trafiaj� na b�ben separatora gdzie, oddzielana jest woda od jelit, nast�pnie woda odprowadzana jest w dowolne miejsce ( np. sito �ukowe b�d� kana� do transportu pierza) a jelita trafiaj� do pojemnika.

Dane techniczne;

Moc zainstalowana maksymalna 2,2 kW

D�ugo�� robocza b�bna zale�na od wydajno�ci