Sito szczelinowe

S�u�y do oczyszczenia wody z zabrudze� po wcze�niejszych procesach.

Budowa i zasada dzia�ania;

Sito szczelinowe posiada komore o du�ej pojemno�ci, w górnej cz�ci komory znajduje si� przelew który skierowuje brudna wod� na sito szczelinowe.Ciek sp�ywa ca�� szeroko�ci� sita dzi�ki odpowiedniej przes�onie. Dzieki przelewowi woda nie spada na sito bezpo�rednio co w ten sposób niweluje turbulencje oraz zapobiega gwa�townemu przelewowi wody. Na sicie filtruj�cym oddzielana jest woda od nieczysto�ci, które sp�ywaj� samoczynnie w dó� do szuflady zbiorowej, natomiast woda trafia do komory g�ównej.Wielko�� wychwytywanych cz�stek zale�y od wielko�ci szczeliny na wk�adzie filtruj�cym wynosi ona odpowiednio; 0,25 mm, 0,5 mm, 1mm, 1,5 mm.

Dane techniczne;

�rednica przy��czy (mm)

Wielko�� sita Wydajn. w l./sec. Szer. sita (mm) wymiar A Wej�cie Wyj�cie

3000 80 2×1454 3030 DN300 DN350

2000 57 1954 2064 DN200 DN250

1500 38 1454 1564 DN200 DN250

1000 16 954 1064 DN200 DN250

  • wydajnoœ� podana dla czystej wody i szerokoœci szczeliny 0,5mm.