Skubarka b�bnowa drobiu

Urz�dzenie to s�u�y do skubania ka�dego rodzaju drobiu, �rednic� b�bna dobiera si� w zale�no�ci od rodzaju skubanego drobiu oraz wydajno�ci

Budowa i zasada dzia�ania:

Budowa oparta jest o materia�y nierdzewne, kwasoodporne oraz o palce gumowe który umo�liwiaj� efektywne skubanie. Skubarka b�bnowa daje bardzo dobr� jako� oskubanych ptaków, mo�liwe jest skubanie ka�dego rodzaju drobiu. Ze wzgl�du na charakter pracy wyposa�ona jest w rur� doprowadzaj�c� wod� do skubarki. Jej konstrukcja umo�liwia �atwy dost�p podczas mycia co pozwala na utrzymanie maszyny w czysto�ci.

Dane techniczne:

�rednica b�bna 800mm lub 1200 mm

D�ugo�� ca�kowita 1500mm , szeroko�� 1300mm

Wydajno�� do 1500 szt/godz kurczaków, 300 szt/godz indyków

Moc zainstalowana – 4 kW