Skubarka końcowa

Skubarka ta s�u�y do dok�adnego oczyszczenia tuszki po skubaniu zasadniczym

Budowa i zasada dzia�ania:

Konstrukcja oraz os�ony wa�ów zbudowane s� z materia�ów nierdzewnych, kwasoodpornych, w nierdzewnych os�onach zamocowane s� symetrycznie dwa wa�y wyposa�one w d�ugie gumowa palce, nad wa�ami zamocowana jest prowadnica strzemiona z ma�ymi otworami, do której doprowadzana jest woda, która tak�e spe�nia funkcj� mycia tuszek. Drób transportowany jest na przeno�niku linii ubojowej do skubarki, gdzie dzi�ki wa�om obracaj�cym si� przeciwbie�nie oraz prowadnicy strzemiona ze zraszaniem wodnym z tuszek usuwa si� resz� piór po skubaniu oraz myje tuszk� po wst�pnym skubaniu.

Dane techniczne:

Moc zainstalowana-2 x 0,55kW

Zasilanie- 380 V 50Hz

Zu�ycie wody- 0,35 m³/godz