Skubarka liniowa pud�owa

Skubarka pud�owa przeznaczona jest do automatycznego skubania ka�dego rodzaju drobiu.

Budowa i zasada dzia�ania:

Konstrukcja oraz obudowy ( pud�a ) skubarki zbudowane s� ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

Skubarka mo�e by� wyposa�ona w ró�n� ilo�� g�owic skubi�cych, dobieranych w zale�no�ci od rodzaju ubijanego drobiu oraz wydajno�ci linii ubojowej, stosuje si�: 32 ; 40 ; 64 g�owice skubi�ce w ka�dej g�owicy 12 palców skubi�cy ( s� to skubarki dwurz�dowe ) oraz 96 g�owice skubi�cych równie� w ka�dej g�owicy 12 palców skubi�cych ( skubarki trzyrz�dowe ). G�owice nap�dzane s� silnikiem elektrycznym ( ka�dy rz�d g�owic nap�dzany jest swoim silnikiem elektrycznym ), przeniesienie nap�du realizowane jest za pomoc� pasa nap�dowego. Ka�da skubarka wyposa�ona jest w regulacj� wysoko�ci pude� realizowan� za pomoc� podno�ników mechanicznych, w regulacj� k�ta przechy�u pude� skubi�cych oraz mo�liwe jest rozsuwanie pude� skubi�cych w celu �atwego mycia maszyny.

Dane techniczne:

Moc zainstalowana – 8x 2,2 kW (skubarka 64 g�owicowa) lub 4x 3 kW ( skubarki 32; 40 g�owicowe) lub 12x 2,2kW ( skubarka 96 g�owicowa)

Wydajno��- 1szt skubarka US-32 do 1300 szt/godz; 1szt- Skubarka US-40 1800 szt/godz, 1szt- skubarka US-64 do 2500 szt/godz, 1 szt-Skubarka US-96 2500 szt/godz

Zasilanie- 380V , 50Hz