Stół doczyszczajacy

S�u�y do zdj�cia �ó�tej skóry z wczesniej odt�uszczonego i rozcietego �o��dka.

Budowa i zasada dzia�ania;

Stó� doczyszczaj�cy jest maszyna wolnostoj�c� pod��czona do zasilania wodnego. W blacie sto�u zamontowane s� wa�ki do zdejmowania naskórka z �o��dka. Sto�y budowane s� jako pojedyncze lub jako podwójne. Wa�ki nap�dzane s� za pomoc� przek�adni, nap�d ten przenosi sprzeg�o przeci��eniowe, dzi�ki któremu praca na stole go�� r�k� jest bezpieczna oraz przy wrzuceniu nie potrzebny i nie porz�danych rzeczy nap�d ulegnie zatrzymaniu. Konstrukcja sto�u oparta jest o materia�y nierdzewne, kwasoodporne.

Dane techniczne;

Moc zainstalowana 0,55 kW

Wydajno�� do 6000 szt/godz

Zasilanie wody 1/2 „