Stół zasypowy do wagi

Stó� zasypowy s�u�y do postawienia na nim wagi i pod��czenie jej do zasuwy która pozwala na dok�adne do wa�enie elementów drobiowych

Budowa i zasada dzia�ania;

Konstrukacja sto�u wykonanan jest z materia�ów nierdzewnych, kwasoodpornych, sto�y posiadaj�c regolacj� wysoko�ci oraz wyposa�one s� w si�ownik pneumatyczny, który zamyka zasuw� wykonan� z tworzywa sztucznego. Ellementy drobiowe transportowane s� na przeno�nikach ta�mowych na sto�y z zasypami, na dolnym blacie sto�u zamontowana jest waga, która po przekroczeniu 15kg daje sygna� który zamyka zasuw�. Elementy drobiowe trafiaj� po zamkni�ciu zasuwy do zasypu ( bufora ), po do wa�eniu skrzynki z elementami nast�puje podmiana pojemników i zwolnienie zasuwy.

Dane techniczne;

Zapotrzebowanie powietrza oko�o 6 bar

Wydajno�� uzale�niona od pr�dko�ci dzielenia