Stoły

Sto�y ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej budowane na �yczenie klientów pod ró�ne wymiary, mog� by� równie� konstruowane z burtami bocznymi lub z podstawami do pojemników.