Urywacz głów z napędem

Urz�dzenie s�u��ce do oderwania g�owy, montowane za skubark�

Budowa i zasada dzia�ania:

Konstrukcja oparta jest na materia�ach nierdzewnych, kwasoodpornych. Urz�dzenie jest wyposa�one we w�asny motoreduktor dostosowany do pr�dko�ci linii ubojowej oraz potrzeb inwestora. Konstrukcja umo�liwia regulacj� prowadnic g�ów oraz regulacj� wysoko�ci za pomoc� przek�adni z�batkowej. Zamontowany pod prowadnicami urywaj�cymi �a�cuch p�ytkowy prowadzi g�owy drobiowe do punktu nadania, pojemnika, kontenera lub transportu pneumatycznego.

Dane techniczne:

Moc zainstalowana 0,75 kW

Wydajno�� do 9000 szt/godz