Urywacz głów

Urz�dzenie s�u��ce do oderwania g�owy, montowane za skubark�

Budowa i zasada dzia�ania:

Urywacz g�ów zbudowany jest z elementów nierdzewnych, kwasoodpornych, jest urz�dzeniem wolnostoj�cym zamocowanym do posadzki lub do konstrukcji no�nej. Wydajno�� urz�dzenia do 3000 szt/h, uzale�niona jest od pr�dko�ci linii produkcyjnej. Drób transportowany jest do urywacza g�ów na przeno�niku linii uboju, gdzie g�owa wchodzi mi�dzy dwa pr�ty urywaj�ce wcze�niej podci�t� g�ow�. Urywacz posiada mo�liwo�� regulacji wysoko�ci co dzi�ki czemu mo�na dostosowa� go do wielko�ci ubijanego drobiu.

Dane techniczne:

Wydajno�� uzale�niona od pr�dko�ci linii ubojowej – do 3000 szt/godz.