Wanny nierdzewne, kwasoodporne

Wanny nierdzewne, kwasoodporne konstruowane s� w ró�nych rozmiarach o ró�nych g��boko�ciach, na �yczenie klientów mog� by� wyposa�one w odpowiednie blaty, odp�ywy wodne.