Wieszaki

Wieszaki mog� by� budowane o dowolnych kszta�tach i rozmiarach, mog� by� to wieszaki wolnostoj�ce tak�e wisz�ce. Kszta�t i rozmiar wieszaków dobierany jest indywidualnie w zale�no�ci od wymagan inwestora