Wyczepiacz łap z napędem

S�u�y do wczepienia �ap drobiowych z linii ubojowej

Budowa i zasada dzia�ania;

Konstrukcja wyczepiacza oparta jest o materia�y nierdzewne, kwasoodporne oraz o pasy prowadz�ce gumowe przystosowane do kontaktu z �ywno�ci�. �apy kurczaków transportowanych na linii ubojowej trafiaj� na listw� prowadz�c�, pasy prowadz�ce strzemiona oraz blach� wczepiaj�c� �apy na ze�lizg lub do oparzelnika �ap. Nap�d wyczepiacza realizowany jest za pomoc� ko�a z�batego które zasilane jest bezpo�rednio z linii ubojowej. Nap�d pozwala na przesuw pasów prowadz�cych strzemiona a co za tymi idzie skuteczniejsze wczepianie �ap przy wi�kszy pr�dko�ciach linii ubojowej

Dane techniczne:

Wydajno�� do 9000 szt/godz.