Wyczepiacz tuszek na łuku 180º

S�u�y do wyczepiecznia ze strzemion tuszek po prosesie patroszenia

Budowa i zasada dzia�ania;

Konstrukcja wyczepiacza oparta jest o materia�y nierdzewne, kwasoodporne, tworzywowe listwy wprowadzaj�ce oraz gumowy wieniec trzymaj�cy strzemiona, przystosowane do kontaktu z �ywno�ci�.Kurczaki transportowane na linii patroszenia trafiaj� na listw� prowadz�c� do wie�ca trzymaj�cego strzemiona oraz pr�t wczepiaj�c� tuszki na ze�lizg lub do sch�adzalnika . Nap�d wyczepiacza realizowany jest za pomoc� ko�a z�batego które zasilane jest bezpo�rednio z linii patroszenia. Nap�d pozwala na przesuw wie�ca gumowego podtrzymuj�cego strzemiona a co za tymi idzie skutecznie wczepia tuszki

Dane techniczne:

Wydajno�� do 9000 szt/godz.